سوارخ قلب نوزاد و نازک بودن رگ در اکو کاردیوگرافی – پرسش 3290