تعریق زیاد نوزاد هشت ماه در هنگام خواب – پرسش 3614